آيفون تصويري:

آیفون های تصویری سیستمهای ارتباطی هستند که مانند آیفونهای معمولی ارتباط صوتی بین فرد مراجعه کننده و افراد داخل یک ساختمان را برقرار می کند. علاوه بر آن قادرند تصویر فرد مراجعه کننده را نیز بر روی مانیتور گوشی داخل ساختمان نمایش دهند. در صورت لزوم حتی می توانند تصاویر افراد مراجعه کننده را با کمک تجهیزات جانبی ضبط نمایند. آیفونهای تصویری بسته به نوع تصویری که پخش می کنند به دو صورت رنگی و سیاه و سفید در بازار ارائه شده اند.

آیفون های تصویری سیستمهای ارتباطی هستند که مانند آیفونهای معمولی ارتباط صوتی بین فرد مراجعه کننده و افرادداخل یک ساختمان را برقرار می کند. علاوه بر آن قادرند تصویر فرد مراجعهکننده را نیز بر روی مانیتور گوشی داخل ساختمان نمایش دهند. در صورت لزومحتی می توانند تصاویر افراد مراجعه کننده را با کمک تجهیزات جانبی ضبطنمایند. آیفونهای تصویری بسته به نوع تصویری که پخش می کنند به دو صورت رنگی و سیاه و سفید در بازار ارائه شده اند.
اجزای اصلی یک سیستم آیفون تصویری به صورت زیر می باشد :
پانل جلوی در (camera door panel)
گوشی یا مانیتور ( video ) ( phone monitor )
منبع تغذیه ( power source )
قفل در بازکن (door switch door release)
پانل جلوی در ( camera )