نرم افزار صندوق در سال 1381 با هدف مکانیزاسیون سیستم فروش فروشگاهی به گونه ای طراحی و پیاده سازی گردید که هم بتواند بصورت مستقل عمل نماید و هم بتواند با نرم افزار جامع حجره ارتباط تنگاتنگ اطلاعاتی (Online / Offline) برقرار نماید. این نرم افزار قابلیت استفاده در فروشگاهی کوچک با یک صندوق ، فروشگاههای بزرگ با چندین صندوق و یا مجموعه از فروشگاههای زنجیره ای را داراست.