باشگاه

ورود به باشگاه مشتریان


مراحل بستن حساب

1.ابتدا تمام اسناد حسابداری ، فاکتورها و... تماما تایید شود،

2.بازسازی مجدد دفاتر،

3.ایجاد اطلاعات جدید ،

4. برگشت به سال قبل و تغییر سال کاری ،

5.بستن حساب های موقت به یک حساب دائم (سود و زیان )

6.بستن انبار(سرپرستی)

7.برگشت به سال قبل (تغییر سال کاری)

8.تایید سند ایجاد شده توسط بستن حساب های موقت

9.زدن سند انتقال موجودی کالا به سود و زیان و تایید آن

10. بازسازی مجدد دفاتر مالی

11.پایان سال مالی

Scroll to Top