باشگاه

ورود به باشگاه مشتریان


منابع انسانی نسخه 6  


برخی از ویژگی های نرم افزار عبارتند از :

تعریف مشخصات کامل پرسنل، تعریف سوابق تحصیلی، سوابق کاری، دوره های آموزشی، تشویق و توبیخ های انجام گرفته

چاپ پرونده هر پرسنل با کلیه مشخصات شخص

تعریف انواع مزایای مستمر و غیر مستمر حقوق و تعیین نحوه پرداخت که به نسبت کارکرد باشد یا ثابت، در لیست بیمه مالیات باشد یا خیر، در فیش حقوقی باشد یا خیر

تعریف انواع استخدام و تعیین مشخصات برای آنها از جمله (ضریبهای اضافه کار، تعطیل کار، کسر کار، غیبت، سقف های مرخصی قابل انتقال به سال بعد، سقف بازخرید مرخصی، تعداد روز در پرداخت سنوات، بیمه و مالیات حساب شود یا خیر، نحوه محاسبه عیدی، درصد کسر بیمه)

تعریف واحدهای سازمانی یا همان چارت سازمانی و نسبت دادن مزیت های مستمر و غیر مستمر به این واحدها، مشخص کردن کدهای حسابداری برای این واحدها در صورت نیاز

تعریف حکم کارگزینی با کلیه جزئیات برای هر پرسنل امکان ایجاد حکم گروهی برای تمامی پرسنل در صورت افزایش حقوق دست جمعی و یا واحد به واحد

چاپ حکم کارگزینی که میتواند به عنوان قرارداد مورد استفاده قرار گیرد

لیست اطلاعات ماهیانه هر پرسنل که شامل اطلاعات حقوقی میشود و پردازش و محاسبه حقوق هر ماه که این محاسبه حقوق می تواند براساس اطلاعاتی باشد که در سیستم وارد شده است و یا اطلاعاتی که به صورت یکجا در اطلاعات ماهیانه وارد میشود و یا اطلاعاتی که توسط دستگاه حضور و غیاب گرفته میشود

تعریف انواع وام

تعریف پرداخت های نقدی که برای وام ها پرداخت شده

کسر اتوماتیک اقساط وام ها در صورت فعال بودن کسر اقساط

تعریف انواع پس اندازها

مشاهده و چاپ دفاتر مالی پس اندازها

کسر اتوماتیک اقساط پس اندازها در صورت فعال بودن کسر اقساط


امکان انواع گرازش گیری از سیستم از جمله:

امکان چاپ لیست حقوق به صورت جامع و خلاصه

امکان چاپ فیش حقوقی به صورت جامع و خلاصه

امکان چاپ لیست سالیانه حقوق

امکان چاپ لیست سالیانه برای هر پرسنل

امکان چاپ لیست بیمه

امکان تهیه فایل بیمه به صورت اتوماتیک

امکان چاپ لیست مالیات

امکان تهیه فایل مالیات به صورت اتوماتیک

امکان تعریف هر نوع دستگاه حضور و غیاب و گرفتن اطلاعات از این دستگاه ها

امکان تسویه پس انداز در هر زمان

تعریف انواع مرخصی ها و ماموریت ها

تعریف انواع اضافات و کسورات

امکان انفصال پرسنل در هر زمان

امکان ذخیره سازی اطلاعات با تعریف فاصله زمانی های مختلف

امکان بازیابی اطلاعات

امکان تعریف نام کاربری های مختلف و تعیین سطوح دسترسی آنها برای ورود به سیستم

امکان تعیین تنظیمات سیستم

امکان مشاهده کلیه عملیات انجام شده توسط کاربران سیستم (سابقه فعالیت ها)

 

Scroll to Top