باشگاه

ورود به باشگاه مشتریان


ترخیصکار

 امکان ثبت کلیه اطلاعات مربوط به سند کاری

 امکان ثبت کانتینرهای مربوط به سند کاری

تعریف و تدوین کدینگ و سر فصل حسابها در سه سطح (کل ، معین ، تفضیل)

تعیین ویژگی و مشخصات حسابها (ماهیت حساب ، نوع ارز ، دائم / موقت و ...) صدور اسناد بصورت موقت و دائم

صادر کردن سند افتتاحیه بصورت دستی یا خودکار به همراه انتقال مانده ها از سال قبل 

مرتب کردن آرتیکل های اسناد و مدیریت چاپ و قرار دادن توضیحات تکمیلی آنها به روش تعیین شده توسط کاربر

جستجوی اسناد بر اساس طبقه بندی صورت گرفته برای نوع سند و یا عناصر تشکیل دهنده اسناد

بستن کلیه حسابهای دائم وصدور سند اختتامیه و افتتاحیه بصورت خودکار در پایان سال

گزارش مانده حسابهای معین در حسابهای کل و حسابهای تفضیلی در معینهای مربوطه

 امکان مشاهده مانده و عملکرد حساب در هر سطح در زمان صدور سند حسابداری

 امکان معرفی ترخیصکاران

 امکان معرفی حق العمل کاران

 امکان تعریف انواع موارد بسته بندی کالا، گمرک های محل ترخیص، موارد هزینه صورتحساب و انواع وضعیت های موجود

 ارائه تـراز آزمایـشی (2 ، 4 و 8 سـتونی) در سـطوح گـروه حسابها ، کل ، مـعین و تـفضیل در هر بازه زمـانی با تعیین نـحوه نمایش جزء به کل

 ارائه تراز های ویژه با شروط دلخواه کاربر 

ثبت و ویرایش چکهای دریافتی و پرداختی

 امکان تعیین عملیات مالی بصورت ریالی و ارزی ریالی

قابلیت شماره دهی خودکار سندها بر طبق تاریخ

تهیه خلاصه اسناد ماهیانه جهت ارائه دفاتر قانونی

صدور قبض دریافت و پرداخت چک

ارسال اطلاعات به نرم افزار Excel برای تهیه گزارشهای مورد نظر

تعریف کاربران با سطوح دسترسی متفاوت بر اساس تمامی امکانات

راس گیری چکها و محاسبه چک معادل جهت برآورد و همسان سازی چندین چک متعددبا تاریخهای مختلف

تطبیق حسابها و ارائه گزارشهای آنالیز مانده حسابها و آنالیز دفاتر در سطوح مختلف حسابها

گزارشگیری از اسناد ثبت شده بر اساس تاریخ ، بازه زمانی ، شماره سند ، مبلغ ، نوع سند (دائم ، موقت ، دائم /موقت)

ثبت و مشاهده لیست اسناد پرداختنی و دریافتنی به تفکیک وضعیت سند ، بانک ، تاریخ و ...

امکان کپی کامل و یا معکوس از سند بهمراه ادغام اسناد و نمایش شماره اسناد جامانده

هشدار سر رسید چک های دریافتی و پرداختی در زمان ورود به سیستم

امکان تعریف مشتریان مختلف با ثبت کلیه اطلاعات مربوطه

امکان تغییر نام مندرج در اسناد کاری

ثبت کلیه درخواستهای مالی از مشتریان

امکان ثبت دریافتی ها و پرداختی های ترخیصکاران

امکان ثبت کلیه هزینه های ترخیص کالا به تفکیک موارد هزینه و مبالغ مندرج در صورتحساب مربوطه

ثبت و صدور صورتحساب با امکان ثبت کارمزد و مالیات و عوارض

امکان مشاهده مانده حساب مشتریان به صورت کلی و یا به تفکیک اسناد کاری

امکان مشاهده مانده حساب ترخیصکاران به صورت کلی و یا به تفکیک اسناد کاری

 امکان مشاهده وضعیت کانتینر های ثبت شده اعم از تحویل داده شده، تحویل داده نشده و نامعلوم به تفکیک سند کاری و یا کلی

Scroll to Top